Verslag Open Avond 9 april 2009

geplaatst in: Verslagen | 0

Deze maand ondere andere aandacht voor de gang van zaken rond Fort Pannerden en de alternatieve broedplaats in Lingewaard. Ook een uitgebreide update over het Huis van de Topsport in het Gofferpark.

Open Avond 09-04-2009 in het MEC

  • Aanwezig: Ronald, Ronaldo, Frans, Franz, Laura, Arnaud, Wilbert, Gertjan.
  • Afmelding: Jasper, Lara.
  • Agenda: Fort Pannerden en broedplaats Lingewaard, Huis vd Topsport,

Twee agendapunten vervallen omdat de presenteerders ziek zijn. Het gaat om de avonturen van Jasper in Ecuador met een beschrijving vh sociaal politieke klimaat daar en het gaat om de mars voor vrede en geweldloosheid.

Lingewaard

De krakers van Fort Pannerden hadden het Fort onder meer verlaten omdat zij de belofte kregen dat de gemeente zich zou inspannen voor een broedplaats en dat de bewoners vervangende huisvesting zouden krijgen. Ook zou het Fort nu wel gerestaureerd worden. De restauratie verloopt nu voorspoedig. Ook de 2e fase komt goed omdat er vanwege de crisis ook  gelden zijn vrijgemaakt in Den Haag voor arbeidsintensieve restauratie werkzaamheden.

            De broedplaats waar de gemeente zich aan gecommitteerd heeft is géén gebouw maar een terrein van meerdere hectares. Beide partijen denken hierbij aan de uiterwaarden. De burgemeester is ook al rond wezen rijden om terreintjes te bekijken. De bedoeling is een min of meer kaal terrein waar de voormalige krakers en evt. nog enkele kunstenaars; in totaal 10 á 15 personen, hun gang kunnen gaan. Deze mensen gaan dan wonen in pipowagens en mogen een zogeheten earthship bouwen. Daarvoor zal je sowieso al een hoger gelegen terrein nodig hebben omdat Rijkswaterstaat geen bebouwing toestaat in lagere gedeeltes vanwege de doorstroming vd rivier bij hoog water.

            Er was twijfel of de gemeente Lingewaard en dan met name burgemeester Harrie de Vries de beloftes wel na zou komen. Maar bij de laatste vergadering heeft hij zich echt ondubbelzinnig ervoor uitgesproken dat hij en de zijnen ervoor zorgen dat hun deel vd afspraak wordt nagekomen.

            Arnaud kan vanwege zijn gezondheid niet in een pipowagen wonen. Voor hem kijken ze voor een andere oplossing. De voormalige bewoners en enkele adviseurs hebben zich als gesprekspartner vd gemeente, nu verenigd onder de noemer Platform Culturele Broedplaats Lingewaard: het PCBL.

 

Huis van de Topsport

Voor wie het nog niet weet: de gemeente en dan met name Paul Depla is van plan om een kolossaal topsport complex te bouwen in de Goffert. Ronald dacht dat je hierbij ongeveer aan een begroting van zo’n 200 miljoen euro moet denken.!!!!! Arm Nijmegen (GJ).

            De bezwaren vd milieubeweging zijn dat er nog geen inzicht is in de schade voor natuur, groen en milieu. Er zou op voorhand al een milieu-effect rapportage moeten komen. En op deze plek is er geen OV. Dat gaat dus mega parkeerproblemen opleveren. Volgens Ronald zijn er in de Winckelsteegh veel geschiktere locaties.

            Ondergetekende verbaast het dat de gemeenteraad mee gaat in deze megalomane plannen en persoonlijk prestige project van Paul Depla. Wat moet Nijmegen met al die rare topsport? Dat je aan voetballen mee betaalt oké. Daar hebben héél veel mensen en dan vooral de minder rijke, plezier van.

            Nijmegen zou juist moeten investeren in breedtesport: wandelen, fietsen en trapveldjes voor de jeugd en zo. Daar heb je tenminste wat aan. Andere plekken in het land zijn sowieso veel geschikter voor topsport zoals Eindhoven en Papendal. Wat moet een arme, linkse gemeente als Nijmegen met dit gedoe? Via de Nuon en de electriciteitsrekening heeft iedere Nijmegenaar al honderden euro’s mee betaald aan de Gelredome en dus Vitesse. Dat is ook een kolossale bodemloze put voor goed geld geworden.

Snelle gladde jongens die de gemeenschap voor hun prestige op laten draaien. Dat is wat er gebeurt. Zo ging het met de hele kredietcrisis en zo gaat het met dit soort projecten. Laat de markt het zelf betalen en laat de belasting betaler erbuiten. Ik snap de houding van GroenLinks en de SP in deze ook niet. Wat mij betreft géén cent voor de Flopsport!

Het is te hopen dat de Nijmeegse Ceaucescu; Paul Depla voor wie Nijmegen onverdraaglijk klein moet zijn geworden, snel elders emplooi vindt zodat deze maffe plannen op een zijspoor gerangeerd kunnen worden. Ik begrijp nu ook waarom er in de Nijmeegse ruimtelijke ordening zo ontzettend geschraapt wordt. En ik begrijp nu ook waarom de gemeente i.c. Peter Lucassen zei geen geld te hebben voor een debat over leegstand en woningnood.

            De diverse onderzoeken kosten overigens nu al 2 miljoen. Onderaan een bijlage.

 

Ronde diverse punten

Ronaldo gaf een boeiend getuigeverslag van de acties in Straatsburg ivm de verjaardag vd NAVO. Maar kom maar naar de Open Avonden als je dit soort spannende info niet wilt missen.

2 Mei is de opening van de Grote Broek!!!!

Frans zoekt nog een regisseur, enkele spelers en financiering voor een theaterstuk dat het leuke van kleurrijk Nijmegen wil laten zien. Surinamers, Turken, Marokkanen en zelfs Arnhemmers hebben zich al aangemeld als medewerker.

Er dreigen massa-ontslagen in de gesubsidieerde arbeid in Nijmegen door toedoen van Paul Depla. Terwijl dat ook echt niet nodig is. GJ zit er bovenop.

Ronaldo en Frans organiseren de volgende Open Avond.

Hopelijk tot de volgende keer in de geheel vernieuwde Grote Broek,

 

Gertjan.

 


Bijlage ivm Huis vd Topsport:

Geachte heer, mevrouw,

Tijdens de Kamerronde op 1 april heeft de raad gesproken over het plan van aanpak Topsport-en Innovatiepark de Goffert. De raad heeft tijdens deze bespreking met wethouder Depla de volgende zaken afgesproken:

Afspraak 1
De variantenstudie komt voor de zomer. Hierin worden 4 opties uitgewerkt:
– stadion en topsport/medische voorzieningen bij elkaar;
– stadion en topsport/medische voorzieningen los van elkaar;
– NEC bij elkaar, los van de topsport/medische voorzieningen;
– stadion apart en trainingscomplex en topsport/medische voorzieningen bij elkaar.

Deze 4 concepten worden bekeken met de volgende 4 elementen:
a. wat betekent dit voor het concept per variant?
b. wat betekent dit voor de ruimtelijke inpassing?
c. wat betekent dit voor de financiën?
d. in hoeverre zijn de partijen nog geïnteresseerd om mee te doen?

Afspraak 2
Ten aanzien van de locaties, worden ten minste de volgende locaties onderzocht. Hier wordt voor de zomer op teruggekomen:
1. Huidige Goffert;
2. Winkelsteeg (rondom Compaq-terrein, Directie Stadsbedrijven op andere
locatie, in combinatie met velden van SV Hatert);
3. Waalsprong;
4. Koppelen aan Jan Massinkhal en 52 Degrees.

Afspraak 3
De meerwaarde van de samenwerking tussen medische instellingen, (top-) sportorganisaties op de verschillende locaties/in de verschillende concepten wordt onderbouwd en hierover wordt gerapporteerd.

Afspraak 4
Bij het onderzoek naar de financiën door de Brinkgroep, wordt ook de optie van verkoop van gemeentelijk grondbezit uitgewerkt.

Afspraak 5
De Commissie Beeldkwaliteit wordt gevraagd op basis van het stedenbouwkundig concept een advies te geven over de mogelijkheden tot inpassing gezien de monumentenstatus van het Goffertpark.

Afspraak 6
De volgende vragen die niet in het plan van aanpak voorkomen, worden alsnog beantwoord:
– de kosten van de sportaccommodatie wordt inzichtelijk gemaakt (uitsplitsing van de kosten in 2e ring NEC en Huis van de topsport);
– inzichtelijk maken wat de uitbreiding van het NEC-stadion betekent voor het openbaar vervoer, parkeerdruk en parkeeropbrengsten.
– gevolgen voor de politie-inzet na uitbreiding NEC-stadion (burgemeeser)

 

Afgesproken is bovenstaande punten toe te voegen aan het Plan van Aanpak.

De raad zal nu verder geen besluit nemen over het topsport-en innovatiepark, omdat het hier gaat om een collegevoorstel en niet om een raadsvoorstel.

Mocht u nog vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op met de Griffie via telefoonnummer 024-329 9030.

 

Met vriendelijke groet,

Anne Hurkens

Raadsgriffie Gemeente Nijmegen